Kauppakirjan suositusmuotoilut

Kauppakirjan sisältö asunto-osakeyhtiön kaupassa

  • Maksuehdot: varmista, ettei kauppakirjan maksuehdoissa ole mainintoja kaupantekohetkestä tai kaupantekotilaisuudesta.
  • Omistusoikeus 1: tarkista, ettei omistusoikeuden siirtymisessä ole viittauksia omistusoikeuden siirtymiseen kaupantekotilaisuudessa.
  • Omistusoikeus 2: tarkista, että omistusoikeuden siirtyminen on sidottu vain maksuerän maksamiseen. DIAS kaupoissa omistusoikeus siirtyy kauppahinnan maksun jälkeen.
  • Omistusta osoittavat asiakirjat: tarkasta, että omistusta osoittavien asiakirjojen (osakekirjojen) siirtymisestä maksun jälkeen on maininta kauppakirjalla.
  • Kaupantekohetki: varmista, ettei kauppakirjassa ole määritelty tarkkaa ajankohtaa kaupantekohetkelle.
  • Kuittaukset: varmista, ettei kauppakirjassa ole mainintoja kuittauksista esim. maksuista, jotka kuitataan vastaanotetuksi kauppakirjan allekirjoituksin.

DIASissa käytettävissä kauppakirjoissa tulee tarkistaa, ettei niissä ole viittauksia kaupantekotilaisuuteen tai muita DIAS-prosessin kanssa ristiriidassa olevia kohtia. Seuraavassa on esimerkkimuotoiluja tyypillisimpiin muutoksia vaativiin kohtiin.

Suositusmuotoilu DIAS-kuvaukselle kauppakirjaan

Suosittelemme, että kauppakirjaan lisätään selkeä kuvaus DIAS-palvelun käyttämisestä ja digitaalisesta allekirjoitus- ja valtuutusprosessista. Kuvaus auttaa hahmottamaan kauppakirjan taustaa ja kauppaprosessia, mikäli sopimusta tulkitaan jälkikäteen. Kuvauksen voi lisätä heti kauppakirjan alkuun omana informaatiolausekkeenaan, jossa allekirjoitusprosessi määritellään esimerkiksi alla olevalla tavalla:

Digitaalinen asuntokauppa

Tämän kauppakirjan mukainen asuntokauppa toteutetaan digitaalisesti DIAS -palvelua hyödyntäen. Digitaalinen asuntokauppa etenee vaiheittain ja alkaa sillä, että ostaja ja myyjä allekirjoittavat kauppakirjan DIAS -palvelussa (jäljempänä "allekirjoitusprosessi"). Osana allekirjoitusprosessia ostaja ja myyjä antavat tarvittavat valtuutukset pankeilleen tämän kauppakirjan mukaisen asuntokaupan toteuttamiseksi. Osapuolten allekirjoitettua tämän kauppakirjan edellä mainitusti, maksetaan kauppahinta ja varainsiirtovero kauppakirjan tietojen mukaisesti. Maksun saatuaan myyjän pankki tekee siirtomerkinnät ja toimittaa osakekirjan ostajan pankille.

Maksuehdot

DIAS-kaupoissa kauppahinta maksetaan yhdessä erässä. Esimerkkimuotoilu maksuehdoille:

Koko kauppahinta maksetaan yhdessä erässä kauppakirjan allekirjoitusten jälkeen.

Viimeistään päivämäärä

Mikäli määrittelet kauppakirjassa kauppahinnan maksulle viimeistään päivämäärän varmistathan, että se on vähintään 7 pankkipäivää kaupan käynnistämisen jälkeen, jotta aikaa jää riittävästi niin pankin valmisteluvaiheelle kuin allekirjoitusvaiheelle.  Suosittelemme, että kuolinpesäkaupoille ei laiteta maksuehtoon viimeistään päivämäärää. Katso myös Kaupan vaiheet ja käsittelyajat.

Esimerkkimuotoilu maksuehdoille, joissa viimeistään päivämäärä:

Koko kauppahinta maksetaan yhdessä erässä sen jälkeen, kun sekä myyjä että ostaja ovat allekirjoituksillaan hyväksyneet tämän kauppakirjan DIAS-palvelussa. Osapuolten kesken on lisäksi sovittu, että kauppahinta maksetaan kuitenkin viimeistään pp.kk.vvvv (esimerkiksi 10.06.2022).

Maksuehto kun kaupassa maksettu käsiraha

Kauppahintaan sisältyy käsirahana välitysliikkeen asiakasvaratilille XX.XX.2022 maksettu X euroa. Loppukauppahinta Y euroa maksetaan yhdessä erässä sen jälkeen, kun sekä myyjä että ostaja ovat allekirjoituksillaan hyväksyneet tämän kauppakirjan DIAS-palvelussa. 

Omistusoikeus

DIAS-kaupoissa omistusoikeuden siirtyminen on aina sidottu kauppahinnan maksuun. Esimerkkilause omistusoikeuden siirtymiselle:

Omistusoikeus kaupan kohteeseen siirtyy ostajalle, kun koko kauppahinta on maksettu.

Osakekirja

Asuntokauppalain mukaan tulee omistusta osoittavien asiakirjojen luovutuksesta sopia. Esimerkkimuotoilu osakekirjojen luovutuksesta:

Osakekirja luovutetaan siirtomerkinnällä varustettuna ostajan pankille allekirjoitusten jälkeen allekirjoitusprosessissa annettujen valtuutusten mukaisesti.

Varainsiirtovero

DIAS-kaupassa varainsiirtoveron maksaa valtuutusten mukaan ostajan pankki. Esimerkkimuotoilu:

Tästä kaupasta menevästä varainsiirtoverosta [xxxx] euroa vastaa ostaja. Veron maksaa ostajan pankki tämän kauppakirjan allekirjoitusprosessissa antamin valtuutuksin.

Kauppakirjan allekirjoittaminen ja hyväksyminen

Esimerkkimuotoilu kauppakirjan allekirjoituksiin ja hyväksymiseen liittyen:

Myyjä ja ostaja ovat sekä velvolliset suorittamaan tähän kauppakirjaan perustuvat maksusitoumuksensa ja muut velvoitteensa, että oikeutetut saamaan tähän kauppakirjaan perustuvat oikeudet vain edellyttäen, että aikaisemmin erääntynyt velvoite on suoritettu.

Tämän kauppakirjan hyväksymme allekirjoituksillamme ja sitoudumme sitä noudattamaan.

Tämä kauppakirja on laadittu ja allekirjoitettu digitaalisesti. Allekirjoitetut kappaleet toimitetaan kummallekin kaupan osapuolelle, taloyhtiön isännöitsijälle ja kaupan välittäjänä toimineelle kiinteistönvälitysliikkeelle.

Kauppakirjaa koskevat lisäksi seuraavat rajoitukset

  • Ei saa olla digitaalisesti allekirjoitettu PDF
  • Ei saa olla kopiosuojattu PDF (kysyy salasanaa, jos tekstiä yrittää kopioida)